نوشدارو چطوری میتونه کمکتون کنه؟

قوانین و مقررات

ارسال تصویر نسخه میبایست با کیفیت باشد.

مهر پزشک میبایست همراه با شماره ی نظام پزشکی
و تخصص کاملا مشهود باشد.

آدرس باید به صورت دقیق فرستاده شود.

در زمان تحویل دارو بسته باید تایید شود.

میبایست تمامی مشخصات دفترچه بیمه در عکس مشهود
باشد.(در صورت درخواست با دفترچه بیمه)

اطلاعات بیمار باید کامل بارگزاری شود.

در صورت تغییر آدرس پس از درخواست دارو، درخواست
حذف شده و مجددا باید درخواست ارسال شود.